Infolinia: 32 352 62 20
Twój koszyk jest pusty
Regulamin sklepu.

Sprzedawcą jest "Audiohit" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 11 zwana dalej SKLEPEM (tel 32 352 62 20 NIP 6342699035 KRS 0000317551 )

Klient - osoba prawna lub fizyczna korzystająca z niniejszej witryny internetowej
Nabywca - osoba prawna lub fizyczna która zawarła umowę ze Sklepem
Konsument - osoba będąca konsumentem w świetle obowiązujących przepisów prawa

I. Towary i Zamówienia
1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Oferowane przez SKLEP towary są fabrycznie nowe, nieuszkodzone i objęte gwarancją producenta.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną
lub telefonicznie po wysłaniu zamówienia.
4. Zamówienia należy składać korzystając z formularza będącego częścią niniejszej witryny internetowej
5. Zamówienia są potwierdzane lub odrzucane pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia jest tyko zaproszeniem do zawarcia umowy.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówień niemożliwych do realizacji albo zawierających niekompletne lub nieprawdziwe dane.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem dochodzi po łącznym spełnieniu warunków: potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia przez SKLEP i późniejszej zapłaty zadatku lub pełnej ceny za towar przez Nabywcę.


II. Dostawa Produktów i Transport
1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w ciągu 72 godzin w dni robocze od potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep i zapłaty za towar o ile podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie podany inny termin realizacji nie dłuższy jednak niż 30 dni.
2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą Nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie własnym lub dostawców.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, SKLEP zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. Sumaryczne koszty dostawy nie będą wtedy wyższe niż koszty podane podczas składania zamówienia.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób obustronnie uzgodniony.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do SKLEPU i mogą być odebrane w jego siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Rozpatrzenie ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe podczas transportu następuje głównie w oparciu o spisany w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokół Reklamacji" Spisanie protokołu nie jest konieczne ale może utrudnić dochodzenie roszczeń.
6. Koszty transportu towaru ponosi Nabywca w kwocie podanej przed wysłaniem zamówienia do Sklepu, o ile przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.
Koszty transportu podane są w formularzu podczas składania zamówienia.
7. Sklep sprzedaje i dostarcza towary na terenie Polski


III. Reklamacje, warunki gwarancji, serwis.
1. Gwarancją objęte są wady fabryczne towarów w okresie nie krótszym niż 24 miesięcy od daty zakupu. Oferowane produkty posiadają gwarancję fabryczną, importera lub innego zobowiązanego dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
2. Gwarancją nigdy nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, lub konserwacji oraz zawinione przez użytkownika uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub wynikłe ze zmiany fabrycznego oprogramowania. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji.
3. Wady i niezawinione uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie i zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
4. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail na adres sklep@audiohit.pl lub listu poleconego do SKLEPU. W przypadku reklamacji Nabywca dostarcza zakupiony i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu towar do siedziby SKLEPU lub pod inny uzgodniony adres serwisu, we własnym zakresie lub korzystając z usług firmy zaakceptowanej i opłaconej przez sprzedającego. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu do Sklepu a spowodowane nieodpowiednim zapakowaniem towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni.
IV. Zwroty.
Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny o ile zostało złożone stosowne oświadczenie. Konsument zwraca towar własnym staraniem. Wszelkie plomby gwarancyjne i inne materiały zabezpieczające przed uszkodzeniem lub nieuprawnioną ingerencją nie mogą być naruszone. Zwrotu towaru dokonuje się w oparciu o dowód zakupu. Sklep ma
maksymalnie 14 dni na zwrot należnej kwoty tym samym sposobem płatności w jakim zostało opłacone zamówienie lub innym uzgodnionym z Nabywcą . Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadkach opisanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
V.  Operatorem i właścicielem witryny oraz edytorem treści jest Marek Roth . 

VI. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu jest sprzeczny z obowiązującym prawem, to jest on nieważny w tej części w której ta sprzeczność        zachodzi. Nie ma to jednak wpływu na ważność pozostałych zapisów regulaminu.
Szczegółowe INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYPrawo odstąpienia od umowyMają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
„ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” lub
„w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Audiohit sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 11 40-082 Katowice, tel 32 352 62 20, biuro@audiohit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosz-ty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz własnym staraniem na adres Audiohit sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 11 40-082 Katowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat: Audiohit sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11 40-082 Katowice
                tel. 32 352 62 20 mail: sklep@audiohit.pl– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)– Adres konsumenta(-ów)– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)– Data